Hovedmenu
SSF-1910 Album
Hvem er online
Vi har 166 gæster online
Se statistik for SSF-1910
Vedtægter SSF-1910 Udskriv Email

VEDTÆGTER FORSØLLERØD SKYTTEFORENING

§ 1 Navn
Foreningens navn er “Søllerød Skytteforening”, stiftet 6. maj 1910 under navnet “Vedbæk Skytteforening”. Foreningens hjemsted er Rudersdal kommune. Foreningens adresse er hovedbestyrelsens formands adresse.

§ 2 Formål
Foreningens formål er gennem skydning som fælles interesse, at tilbyde folkeoplysende foreningsarbejde for klubbens medlemmer, herunder gennem klubaftener og forsamlinger, at opøve kendskab og omhu ved omgang og anvendelse af våben samt give instruktion i deres rette anvendelse. Desuden skal foreningen medvirke til fremme af den enkeltes selvstændighed og ansvar, såvel over for det fælles samfund som egen eksistens. Medlemskab kan søges af enhver med dansk statsborgerskab.

§ 3 Medlemskab
Foreningen omfatter afdelinger for senior- & junior riffelskydning samt pistolskydning. Ved indmeldelse betales 1 års kontingent, samt et indskud. Størrelsen af kontingent og indskud fastlægges af en generalforsamling. Hovedbestyrelsens medlemmer betaler et årligt kontingent for medlemskab i samtlige afdelinger. Udmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen. Restancer vil medføre fortabelse af medlemskabet og dette kan kun generhverves ved indbetaling af restancen, medmindre specielle omstændigheder gør sig gældende.

§ 4 Forpligtelser
Ethvert medlem er forpligtet til ved møder og sammenkomster, samt under skydning at være love og reglementer efterrettelig. Udviser et medlem en upassende opførsel, kan afdelingsformanden ekskludere vedkommende af foreningen. Vedkommende kan da forlange sin eksklusion behandlet på første hovedbestyrelsesmøde, som har den endelige afgørelse i sagen. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent at tilbagekalde våbenpåtegningen over for et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 5 Generalforsamling
Søllerød Skytteforenings generalforsamling, der indkaldes af hovedbestyrelsen, har - med de indskrænkninger som nærværende love foreskriver - den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Ret til at deltage i generalforsamlingen har medlemmer tilsluttet en af foreningens afdelinger. Tid, sted og dagsorden for en generalforsamling skal bekendtgøres ved skriftlig meddelelse til medlemmerne, mindst 14 dage før dens afholdelse. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal optages på dagsordenen, såfremt de er formanden skriftligt i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeberettigede er medlemmer, der er fyldt 18 år, og som ikke er i restance med kontingent. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende den måde, hvorpå sagerne - i henhold til lovene - skal behandles, ligesom denne træffer bestemmelse om, hvorledes afstemningen skal foregå. Dog skal skriftlig afstemning finde sted, såfremt bestyrelsen eller mindst 6 tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Endvidere skal der være skriftlig afstemning, såfremt der opstilles flere kandidater end der skal vælges. Skulle det ved valg af bestyrelsesmedlemmer ske, at to eller flere får lige mange stemmer, skal der foretages omvalg. Viser dette atter stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødendes antal og afgør de forelagte spørgsmål ved simpelt stemmeflertal. Ved afstemninger i forbindelse med forslag, hvor der forekommer stemmelighed, foretages en ny afstemning. Er der atter stemmelighed er foreslaget forkastet. Har en generalforsamling truffet endelig afgørelse i en sag, kan denne ikke atter forebringes før tidligst på den følgende ordinære generalforsamling. Forhandlingsprotokol føres, og oplæses på generalforsamlingen, hvis flertallet af de fremmødte medlemmer anmoder herom.

§ 6 Dagsorden
Ordinær generalforsamling afholdes i april kvartal. På dagsordenen skal forefindes følgende punkter:

 
1) Valg af dirigent 2) Formanden aflægger beretning
3) Kassereren forelægger revideret regnskab 4) Indskud og kontingent
5) Behandling af indkomne forslag 6) Valg af formand (ulige år)
7) Valg af næstformand (lige år) * 8) Valg af sekretær (ulige år) *
9) Valg af kasserer (lige år) * 10) Valg af afd. formand (lige år)
11) Valg af afdelingsbestyrelser 12) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
(hvert år)
13) Eventuelt

* De 2 bestyrelsesposter under pkt. 7 eller 9 og 8 kan om fornødent bestrides af samme person

§ 7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når hovedbestyrelsen finder det påkrævet, og skal afholdes senest 4 uger efter at mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen har fremsat motiveret krav herom, med angivelse af dagsorden.

§ 8 Hovedbestyrelsen
Foreningens anliggender varetages af en hovedbestyrelse, der består af formand, næstformand, sekretær, kassereren samt afdelingsformændene. Formanden, næstformanden, sekretæren og kassereren kan ikke vælges blandt afdelingsformændene, men vælges direkte på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen jævnfør §6. Udtræder i årets løb et af de nævnte bestyrelsesmedlemmer, supplerer hovedbestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling. På den ordinære generalforsamling vælges for 1 år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted. Valgbare er kun medlemmer over 18 år. Hovedbestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer - heriblandt formanden eller næstformanden - er til stede. Hovedbestyrelsen træffer alle bestemmelser vedrørende foreningens virksomhed, men er ansvarlig overfor generalforsamlingen for disse dispositioner. De direkte valgte hovedbestyrelsesmedlemmer skal fungere som et forretningsudvalg og skal påtage sig den økonomiske ledelse af foreningen. Forretningsudvalget er ansvarlig overfor den øvrige hovedbestyrelse og skal holde den underrettet om sine planer. Større økonomiske dispositioner skal godkendes af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen udvælger selv delegerede til Dansk Skytte Union og De Danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger.

§ 8a Disposition
Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem. Ved økonomiske dispositioner / tilskud over kr. 2.000,- tegnes foreningen af formanden i forening med kassereren idet begges underskrifter er påkrævede for dispositionens / tilskuddets gyldighed. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med folkeoplysningsloven og Rudersdal Kommunes retningslinjer.

§ 9 Regnskab
Kassereren oppebærer alle foreningens indtægter og afholder deraf de af bestyrelsen vedtagne udgifter. Den disponible kassebeholdning skal indestå på foreningens konto. Kassereren indsætter den del af den kontante kassebeholdning, for hvilken der ikke er øjeblikkelig brug, på en konto i bank eller sparekasse, og beløb kan kun hæves mod kvittering af formand og kasserer. Eventuelle værdipapirer opbevares i bankboks. Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og regnskabet skal forelægges den ordinære generalforsamling forsynet med hovedbestyrelsens underskrift og påtegnet af revisorerne, valgt af den ordinære generalforsamling. Formanden og revisorerne kan til enhver tid forlange kassebog, bank- eller sparekassebog, giro- og checkkonto forevist.

§ 10 Aktivitet
Det påhviler afdelingsbestyrelserne at forestå og tilrettelægge skydningen på forsvarlig vis, samt sørge for, at det materiel som foreningen stiller til rådighed, behandles på rette måde. Alle større arrangementer indenfor afdelingerne skal forelægges hovedbestyrelsen til godkendelse, ligesom enhver henvendelse til kommunale myndigheder må ske gennem hovedbestyrelsen.
 
§ 11 Afstemning
Til ændring af love og til opløsning af foreningen kræves en stemmeflerhed på 2/3 af de afgivne stemmer samt at der er mødt mindst 3/4 af det samlede antal stemmeberettigede medlemmer. Er der på en generalforsamling ikke mødt 3/4 af de samlede stemmeberettigede medlemmer, men der for et af de foran nævnte forslag afgives 2/3 af de mødte stemmer, kan det pågældende forslag vedtages på en senere generalforsamling, der skal afholdes inden en måneds forløb, og kan da vedtages ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af foreningens ophør skal eventuelle aktiver bortskænkes til et idrætsligt formål, hvorom den indkaldte generalforsamling tager bestemmelse.

Således ændret og vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling afholdt 12. april 2005.
Alle tidligere love annulleres hermed.

SØLLERØD SKYTTEFORENING

Hovedbestyrelsen

Senest opdateret: Fredag, 27. november 2009 13:38